Chat hỗ trợ
Chat ngay

Hàm DATE trong Excel Và Ví dụ về Công thức thực tế

Hàm DATE Trong Excel Và Ví Dụ Về Công Thức Thực Tế

Tổng quan về hàm DATE trong Excel

Bài học hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hàm DATE trong Excel. Hàm DATE trong Excel là một hàm trả về kết quả là định dạng ngày từ giá trị truyền vào hàm.

Hàm DATE trong Excel có thể được sử dụng khi bạn muốn lấy giá trị ngày bằng cách sử dụng giá trị năm, tháng và ngày làm đối số đầu vào cho hàm. Các đối số đầu vào có thể được nhập theo cách thủ công, dưới dạng tham chiếu ô chứa ngày tháng hoặc kết quả là một số công thức.

Hàm DATE có thể sẽ trả về một số đại diện cho một ngày cụ thể trong Excel. Ví dụ: nếu hàm DATE trả về 42370, con số này đại diện cho ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Cú pháp hàm DATE

=DATE(year,month,day)

Trong đó

  • year – năm được sử dụng cho ngày tháng.
  • month – tháng được sử dụng cho ngày tháng.
  • day – ngày được sử dụng cho ngày tháng.

Những vấn đề cần lưu ý

Kết quả hiển thị trong ô sẽ phụ thuộc vào định dạng của ô đó.

Nếu ô được định dạng là General, kết quả được hiển thị ở định dạng ngày tháng (ghi nhớ ngày tháng luôn được lưu trữ dưới dạng một dãy số nhưng có thể được hiển thị ở nhiều định dạng khác nhau).

Để nhận kết quả dưới dạng một dãy số, hãy thay đổi định dạng của ô thành Number.

Mình khuyên bạn nên sử dụng năm có bốn chữ số để tránh những kết quả không mong muốn. Nếu giá trị year được sử dụng mà nhỏ hơn 1900, Excel sẽ tự động thêm 1900 vào year. Ví dụ: nếu bạn dùng số 10 làm giá trị cho year, Excel sẽ đặt nó là năm 1910. Tức là cộng thêm 10 năm nữa.

Giá trị month có thể nhỏ hơn 0 hoặc lớn hơn 12. Nếu giá trị month lớn hơn 12, thì Excel sẽ tự động cộng tháng thừa đó vào năm tiếp theo. Ngược lại, nếu giá trị tháng nhỏ hơn 0, hàm DATE sẽ tự động lùi lại năm trước đó. Ví dụ: DATE(2015,13,1) sẽ trả về ngày 1 tháng 1 năm 2016. Tương tự, DATE(2016,-2,1) sẽ trả về ngày 1 tháng 10 năm 2015.

Giá trị Day có thể là số dương hoặc số âm. Nếu giá trị Day là số âm, Excel sẽ tự động khấu trừ nhiều ngày đó kể từ ngày đầu tiên của tháng được chỉ định . Nếu Day có số ngày lớn hơn ngày trong tháng, thì số ngày dư đó sẽ được cộng dồn vào tháng tiếp theo.

Các ví dụ về hàm Date trong Excel

Ví dụ 1: Lấy một dãy số bằng các giá trị year, month, day truyền vào hàm DATE.

Trong Excel ô đó có định dạng là General thì kết quả sẽ trả về cho mình kết quả là kiểu Dạng số. Ví dụ: 44402

Ảnh ví dụ 1 chuyển định dạng General và Date trong Excel
Ảnh ví dụ 1 chuyển định dạng General và Date trong Excel

Trong ảnh ví dụ trên, hàm DATE được nhận vào 3 đối số truyền vào, 2021 là giá trị year, 7 là giá trị month, 25 là day.

Kết quả sẽ trả về dạng số 44402 khi được định dạng là dạng General, và trả về 25/07/2021 khi ô được định dạng là Date.

Luy ý rằng:

  • Trong Excel lưu trữ ngày giờ dưới dạng số
  • Định dạng có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực mà bạn ở. Ví dụ: định dạng ở Việt Nam là DD-MM-YYY, còn bên Anh là MM-DD-YYYY

Ngoài ra, nếu bạn có 3 giá trị year, month, day nằm ở những ô khác thì bạn có thể truyền chúng vào công thức:

Truyền 3 giá trị địa chỉ ô vào công thức DATE
Truyền 3 giá trị địa chỉ ô vào công thức DATE

Ví dụ 2: Sử dụng tham số truyền vào là số âm hoặc lớn hơn yêu cầu trong DATE

Bạn có thể áp dụng các giá trị âm cho tham số month và day. Khi bạn sử dụng một giá trị âm trong month, giả sử -1, nó sẽ lùi lại một tháng và lùi 1 năm.

Ví dụ: nếu bạn sử dụng công thức =DATE (2021, -1,1), nó sẽ trả về ngày 1 tháng 11 năm 2020, lùi lại sau một tháng và một năm. Tương tự, bạn có thể sử dụng bất kỳ số âm nào trong tham số month.

Tham số truyền vào là số âm trong hàm DATE
Tham số truyền vào là số âm trong hàm DATE

Ngoài ra, cũng tương tự nếu tham số truyền vào của month và day lớn hơn số quy định thì hệ thống sẽ cộng dồn lên tháng, hoặc năm tiếp theo.

ví dụ: Nếu bạn áp dụng công thức =DATE(2021;13;1), nó sẽ trả về kết quả là 1/1/2022

Tham số truyền vào của month và day lớn hơn số quy định
Tham số truyền vào của month và day lớn hơn số quy định

Kết luận bài viết

Như vậy mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng hàm DATE trong Excel, hàm DATE trong Excel là một hàm trả về kết quả là định dạng ngày từ giá trị truyền vào hàm. Mình hy vọng bài học sẽ giúp bạn hiểu hơn về Excel và áp dụng thành công vào công việc.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *